Giáo trình hệ điều hành - chương 2 - Tiến trình

Giáo trình hệ điều hành – chương 2 – Tiến trình

Giáo trình hệ điều hành – chương 2 – Tiến trình: Trước đây tuỳ từng thời điểm, máy tính được xác định một nhiệm vụ chính; tất cả các chương trình được bó lại thành gói (paket) và được gởi đi liên tục. Điều đó được gọi là xử lý đóng gói (pile processing) hay quản lý lô (batch manager). Ngày nay, không chỉ có một chương trình chạy trên máy tính, mà nhiều chương trình cùng thực hiện (multi-tasking). Cũng như thế, không chỉ có một người sử dụng làm việc, mà nhiều người sử dụng cùng làm việc (multi- user). Để hạn chế sự tranh chấp giữa chúng ở việc dùng máy tính, do đó sự phân bổ các phương tiện điều hành phải được điều chỉnh trên chương trình.

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *