Giáo trình hệ điều hành – Chương 6 – Các dịch vụ mạng máy tính

Giáo trình hệ điều hành – Chương 6 – Các dịch vụ mạng máy tính

Giáo trình hệ điều hành – Chương 6 – Các dịch vụ mạng máy tính: Ngày nay, có những máy tính cở lớn có thể phục vụ đến vài ngàn người và cũng có những máy tính chỉ phục vụ cho một vài người sử dụng. Nhưng, để có thể sử dụng dịch vụ hệ thống rộng rãi và để có thể dùng chung các nguồn tài nguyên do nhu cầu của các công ty, các trường học, các xí nghiệp và nói chung do những nhu cầu trao đổi thông tin rộng rãi của toàn xã hội, các máy tính nói trên được kết nối thành mạng.

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *