Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT: Mô hình tổ chức của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là mô hình tổ chức về dữ liệu và mô hình tổ chức về xử lý. Mô hình tổ chức về dữ liệu được hình thành do sự chuyển đổi các tập thực thể và các mối quan hệ trong mô hình quan niệm dữ liệu. Ỏ mức tổ chức thông tin được mô tả theo giải pháp cơ sở dữ liệu và thực chất chính là quan hệ logic của chúng, nên mức tổ chức còn được gọi mức logic. Còn mô hình tổ chức về xử lý sẽ trả lời các câu hỏi: Ai?, Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?

Giao trinh PTTKHT - Chuong 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *