Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT: Ở mức tổ chức, khi xem xét mô hình cơ sở dữ liệu thực chất chúng ta chỉ quan tâm đến cấu trúc lô gic của dữ liệu. Cấu trúc đó được thể hiện một cách độc lập với máy tính và các phần mềm quản trị dữ liệu cụ thể. Mức vật lý sẽ là thể hiện cụ thể trên máy tính cho giải pháp dữ liệu đã được lựa chọn. Nó được thể hiện ở hai khía cạnh: cấu trúc dữ liệu cụ thể và phương thức truy nhập. Cũng như hai mức đã khảo sát ở trước, mức vật lý được mô tả qua hai mô hình: mô hình vật lý về dữ liệu và mô hình vật lý về xử lý.

Giao trinh PTTKHT - Chuong 5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *