Giáo trình SQL và PL/SQL

Giáo trình SQL và PL/SQL

Giáo trình SQL và PL/SQL trình bày các khái niệm trong cơ sở dữ liệu (CSDL), các đối trong CSDL, các lênh truy vấn cơ bản, truy vấn dữ liệu có điều kiện, các hàm áp dụng cho 1 dòng dữ liệu, biến Runtime, các hàm nhóm áp dụng cho lớn hơn hoặc bằng 1 dòng dữ liệu, hiển thị nội dung dữ liệu từ nhiều bảng, các lệnh truy vấn lồng nhau, cấu trúc hình cây,…

Giao_trinh_SQL_va_PL_Sql

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *