Giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *