Giới hạn truy cập FTP - Lab Fedora phần 2

Giới hạn truy cập FTP – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Tạo nhiều FTP site trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn giới hạn truy cập FTP trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *