Giới thiệu mô hình mạng Linux - LAB LPI 2 (1)

Giới thiệu mô hình mạng Linux – LAB LPI 2 (1)

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này giới thiệu tổng quan mô hình mạng Linux Lab LPI 2, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *