Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ: Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận nhiều cách khác nhau để quản lý bộ nhớ. Các giải thuật quản lý bộ nhớ từ tiếp cận máy trơ cơ bản (primitive bare-machine) là chiến lược phân trang và phân đoạn. Mỗi tiếp cận có lợi điểm và nhược của chính nó. Chọn phương pháp quản lý bộ nhớ cho một hệ thống xác định phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt trên thiết kế phần cứng của hệ thống. Chúng ta sẽ thấy nhiều giải thuật yêu cầu hỗ trợ phần cứng mặc dù các thiết kế gần đây đã tích hợp phần cứng và hệ điều hành…

Chuong7-Quan ly bo nho

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *