Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn kiểm soát Email của người dùng trên Fedora.

Kiểm soát Email của người dùng – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn kiểm soát Email của người dùng trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *