Lab Windows 7 phần 10 – Cấu hình BRANCHCACHE

Lab Windows 7 phần 10 – Cấu hình BRANCHCACHE

BRANCHCACHE là tính năng hữu ích có trên Windows Server 2008 R2 và Windows 7, cầu hình BRANCHCACHE giúp giảm thiểu lưu lượng truy cập file, truy cập web qua đường truyền WAN khi người ở chi nhánh truy cập server ở văn phòng chính, giúp tăng tốc độ truy cập web.

Lab-Window-710

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *