Giáo trình PTTKHT - chương 1 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình PTTKHT – chương 1 – Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống – chương 1 – Phân tích thiết kế hệ thống thông tin gồm tổng quan về hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin thông dụng, các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý, các tính năng của một HTTT, mục đích, yêu cầu đối với một phương pháp phân tích thiết kế HTTT, xây dựng thành công một hệ thống thông tin, giới thiệu một vài phương pháp phân tích thiết kế, những sai lầm có thể xẩy ra khi phân tích thiết kế HTTT, các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa,…

Giao trinh PTTKHT - Chuong 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *