samba-join-domain

Samba join AD (cách 1) – LAB LPI 2 (31)

Video trước hướng dẫn window xp join Domain Controller. Video này hướng dẫn cấu hình Samba join AD (cách 1) – LAB LPI 2 (31): bằng cách cấu hình dịch vụ Kerberos do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *