samba-join-domain

Samba join AD (cách 2) – LAB LPI 2 (32)

Video trước hướng dẫn Samba join Domain bằng cách cấu hình file Kerberos. Video này hướng dẫn cấu hình samba join AD (cách 2): join Domain bằng tiện ích setup của Linux do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *