samba-AD-DNS1

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28)

Video trước hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS server trên máy Linux để phân giải tên cho Domain controller. Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28) – Video này hướng tạo các record trên DNS server Linux cho Domain Controller do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *