samba-AD-DNS-04

Samba tích hợp DNS và AD (Phần 4) – LAB LPI 2 (30)

Samba tích hợp DNS và AD (Phần 4) – LAB LPI 2 (30): Video trước hướng dẫn cài đặt AD thành công, Video này khảo sát quá trình join donmain của máy window xp do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *