Cho dù lúc cài CentOS các bạn có thể đã disable cái IPv6 nhưng không hiểu sao đến lúc CSF check thì thấy IPv6 vẫn đang chạy. Sau