Tấn công DDoS (Distributed Denial Of Service) là dạng tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng hao tốn tài nguyên dẫn đến quá