Lạc Việt MTD 2002 là chương trình từ điển song ngữ Anh – Việt đầu tiên, được sử dụng khá rộng rãi. Số lượng từ trong phần mềm