MTD10 CVH là bộ từ điển Lạc Việt Việt-Trung 2010: Số lượng từ hơn 300.000 từ và mục từ, bao gồm 3 bộ từ điển: Trung –Việt, Việt