Test-anti-virus-postfix

Test antivirus với postfix – LAB LPI 2 (41)

Video này hướng dẫn test antivirus với postfix do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày. Video này cũng là Video cuối trong Bộ Lab LPI 2 của nhất nghệ.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *