Thiết lập cấu hình mạng bằng webmin trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Thiết lập cấu hình mạng bằng webmin trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập cấu hình hệ thống thông qua Web sử dụng webmin. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Thiết lập cấu hình mạng bằng webmin trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *