Thiết lập cấu hình hệ thống thông qua Web sử dụng webmin - Lab Fedora phần 2

Thiết lập cấu hình hệ thống thông qua Web sử dụng webmin – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình Publish nhiều Server thông qua cơ chế NAT. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập cấu hình hệ thống thông Fedora qua Web sử dụng webmin.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *