Thiết lập DNS quản lý dự phòng - Lab Fedora phần 2

Thiết lập DNS quản lý dự phòng – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập DNS quản lý nhiều miền con trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập DNS quản lý dự phòng trên Fedora bằng phần mềm mã nguồn mở Bind.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *