Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền

Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *