anti-virus-clamav-postfix

Tích hợp anti virus Clamav với Postfix – LAB LPI 2 (40)

Video trước hướng dẫn cài đặt Anti virus Clamav trên CentOS. Video này hướng dẫn cấu hình tích hợp anti virus Clamav với Postfix cho phép Clamav quét tất cả dữ liệu đi qua port Mail server do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *