samba-wins

Tích hợp samba và WINS – LAB LPI 2 (18)

Video trước hướng dẫn cấu hình cho Linux Client truy cập Window qua dịch vụ Samba.Video này hướng dẫn tích hợp Samba và WINS trên CentOSwin 2k3 do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *