Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN

Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN – phần 2

Bài viết này xin Tổng hợp video hướng dẫn lab Linux Fedora của ĐH KHTN – Lab Fedora phần 2.

 1. Các thao tác cơ bản trên tiến trình của Fedora
 2. Thay đổi thông tin tiến trình trên Fedora
 3. Lập lịch biểu trên Fedora
 4. Cấu hình DNS cho mạng nội bộ trên Fedora
 5. Thiết lập DNS quản lý miền con
 6. Thiết lập DNS quản lý nhiều miền con
 7. Thiết lập DNS quản lý dự phòng
 8. Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server
 9. Cấu hình Upload dữ liệu FTP server
 10. Tạo nhiều FTP site trên Fedora
 11. Giới hạn truy cập FTP
 12. Cấu hình Apache web server
 13. Cấu hình publish tài nguyên web
 14. Tạo website cho người dùng
 15. Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng
 16. Cấu hình chứng thực Web Server Apache
 17. Cấu hình Hosting Web Server Apache
 18. Thiết lập hệ thống Mail nội bộ trên Fedora
 19. Thiết lập hệ thống mail cho nhiều miền
 20. Kiểm soát Email của người dùng
 21. Tổ chức Webmail trên Fedora
 22. Cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy
 23. Giới hạn kết nối Internet sử dụng Proxy trên Fedora
 24. Quản lí cache và log của Proxy trên Fedora
 25. Thiết lập Firewall trên Fedora
 26. Cấu hình chia sẻ Internet thông qua Firewall
 27. Cấu hình Publish Server qua Firewall Fedora
 28. Cấu hình Publish nhiều Server thông qua cơ chế NAT
 29. Thiết lập cấu hình hệ thống thông qua Web sử dụng webmin
 30. Thiết lập cấu hình mạng bằng webmin trên Fedora
 31. Thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora
 32. Cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin

Lab Linux của ĐH khoa học tự nhiên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *