VIEWING TRANSFORMATIONS

VIEWING TRANSFORMATIONS

Giáo trình đồ họa – VIEWING TRANSFORMATIONS: Sau công đoạn modeling transformation, tất cả các đối tượng được đặt trên cùng một hệ tọa độ chung (world coordinates). Bỏ qua công đoạn trivial rejection và illumination, chúng ta sẽ xem xét công đoạn biến đổi vào không gian quan sát (view transformation). Mục đích của công đoạn là chuyển đổi các đối tượng vào hệ tọa độ quan sát (eye coordinates hay 3D camera coordinates)

ViewingTransf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *