Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống trình bày khái niệm về hệ thống thông tin quản lý, các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, phân tích hiện trạng, phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hóa, mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi, xây dựng mô hình logic dữ liệu,…

GiaoTrinh-PT_TKHT-Thay-Khanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *