samba-AD-DNS

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1) – LAB LPI 2 (27)

Thông thường khi nâng cấp DC (Domain Controller) dịch vụ DNS sẽ được cài đặt trực tiếp trên máy DC hoặc cài trên trên máy Window server khác. Nhưng trong Video này sẽ hướng dẫn cấu hình Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1) nghĩa là DC sẽ sử dụng dịch vụ DNS của Linux để phân giải tên cho các máy client.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *