Với Adobe Dreamweaver CS3 full, bạn sẽ dễ dàng tạo ra một trang web tĩnh html với css hoặc các trang web động sử dụng ngôn ngữ lập