Office Visio 2016 là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, sơ đồ mạng, sơ đồ tổ chức, vẽ mạch, xây dựng,… được tích hợp vào bộ