FortiClient 6 là Phần mềm VPN Fortigate hỗ máy tính kết nối VPN đến Fortigate Firewall một các an toàn và nhanh chóng, ngoài ra Forticlient còn hỗ