Hiện nay Microsoft đã cho ra mắt Office 2013, office 2016 với nhiều tắt năng mới. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dùng vẫn