Macromedia Flash 8 là phần mềm làm fash chuyên nghiệp, bản tự chay hay ảnh động. Phần mềm Macromedia Flash tạo ra với phần mở rộng Swf có