Visio 2007 là phần mềm vẽ sơ đồ trực quan, cho phép bạn tạo ra các sơ đồ mạng, sơ đồ kỹ thuật, business, nhà ở,… Nếu bạn