Hầu như tất cả những ai đã thành thạo sử dụng máy tính đều biết cách sử dụng winrar để nén và giải nén file và thư mục,