Giáo trình HTML5 và CSS3 bài 3 – Làm việc với Javascript và Jquery

Giáo trình HTML5 và CSS3 bài 3 – Làm việc với Javascript và Jquery

Nội dung Giáo trình HTML5 và CSS3 bài 3 gồm giới thiệu tổng quan về Javascript và Jquery, làm việc với Javascript và thư viện Jquery. Javascript là ngôn ngữ kịch bản có cấu trúc và cú pháp riêng được sử dụng để thiết kế tương tác thêm cho trang web và thường được nhúng trực tiếp vào mã Html.

giao-trinh-html5-css3-bai3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *