Tag: Hàm Excel

Cách dùng hàm LOWER

Hàm LOWER dùng để đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường. Được áp dụng trong trường hợp bạn gặp một đoạn văn bản
Read More