Video hướng dẫn giải bài tập ôn Excel tổng hợp

Video trước hướng dẫn sử dụng Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel. Video này hướng dẫn giải bài tập ôn Excel tổng hợp.

Giải bài tập ôn Excel tổng hợp – Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=p3Qk2pqk9J0

Nguồn: Sưu tầm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *