Hệ thống phát hiện xâm nhập

Hệ thống phát hiện xâm nhập

Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDSs) cung cấp thêm cho việc bảo vệ an toàn thông tin mạng một mức độ cao hơn. Nó được đánh giá giá trị không giống như firewall và VPN là ngăn ngừa các cuộc tấn công mà IDSs cung cấp sự bảo vệ bằng cách trang bị cho bạn thông tin về cuộc tấn công. Bởi vậy, 1 IDS có thể thoả mãn nhu cầu về an toàn hệ thống của bạn bằng cách cảnh báo cho bạn về khả năng các cuộc tấn công (và thỉnh thoảng thì ngoài những thông báo chính xác thì chúng cũng đưa ra một số cảnh báo chưa đúng…

He_Thong_Phat_Hien_Xam_Nhap

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *