Lab Windows 7 phần 3 - Bitlocker windows 7

Lab Windows 7 phần 3 – Bitlocker windows 7

BitLocker windows 7 là một tính năng bảo mật đươc tích hợp trên Windows 7 có khả năng tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa dữ liệu trên các phương tiên lưu trữ (hard disk drive, USB drive). Khi muốn truy cập thông tin, người dùng buộc phải nhập mật khẩu. Bài Lab Windows 7 phần 3 sẽ hướng dẫn cách Kích hoạt và Cấu hình BitLocker trên một đĩa USB, cách thay đổi mật khẩu bitlocker, cách phục hồi mật khẩu, cách tắt bitlocker,..

Lab-Window-73

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *