Cấu hình chứng thực Web Server Apache

Cấu hình chứng thực Web Server Apache

Bài trước đã hướng dẫn Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng trên Fedora thông qua cơ chế chứng thực cơ bản (basic authentication). Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình chứng thực Web Server Apache trên Fedora thông qua cơ chế chứng thực Digest được mã hóa bảo mật hơn.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *