Cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy - Lab Fedora phần 2

Cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn tổ chức Webmail trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình chia sẻ Internet thông qua dịch vụ Proxy trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *