Cấu trúc máy tính - chương 2 - Giới thiệu phần mềm của PC

Cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu phần mềm của PC

Cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu phần mềm của PC như BIOS, hệ điều hành (OS), các chức năng của hệ điều hành, quản lí và cấp phát tài nguyên, bộ nhớ, trình điều khiểu (driver), các phần mềm ứng dụng, mới quan hệ giữa phần cứng và phần mềm, mới liên hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng,…

chuong2-cau-truc-may-tinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *