Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo: Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật cho phép việc thực thi của quá trình mà quá trình có thể không hoàn toàn ở trong bộ nhớ. Một lợi điểm quan trọng của cơ chế này là các chương trình có thể lớn hơn bộ nhớ vật lý. Ngoài ra, bộ nhớ ảo phóng đại bộ nhớ chính thành bộ nhớ luận lý cực lớn khi được hiển thị bởi người dùng. Kỹ thuật này giải phóng người lập trình từ việc quan tâm đến giới hạn kích thước bộ nhớ. Bộ nhớ ảo cũng cho phép các quá trình dễ dàng chia sẻ tập tin và không gian địa chỉ, cung cấp cơ chế hữu hiện cho việc tạo quá trình…

Chuong8-Bo nho ao

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *