Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình: Một quá trình hợp tác là một quá trình có thể gây ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng tới quá trình khác đang thực thi trong hệ thống. Các quá trình hợp tác có thể chia sẻ trực tiếp không gian địa chỉ luận lý (mã và dữ liệu), hay được phép chia sẻ dữ liệu thông qua các tập tin. Trường hợp đầu đạt được thông qua việc sử dụng các quá trình có trọng lượng nhẹ hay luồng. Truy xuất đồng hành dữ liệu được chia sẻ có thể dẫn tới việc không đồng nhất dữ liệu. Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận các cơ chế đảm bảo việc thực thi có thứ tự của các quá trình hợp tác chia sẻ không gian địa chỉ để tính đúng đắn của dữ liệu luôn được duy trì.

Chuong5-Dong bo hoa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *