Cấu hình chia sẻ Internet thông qua Firewall - Lab Fedora phần 2

Cấu hình chia sẻ Internet thông qua Firewall – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập Firewall trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình chia sẻ Internet thông qua Firewall trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *