Cấu hình Publish Server qua Firewall Fedora - Lab Fedora phần 2

Cấu hình Publish Server qua Firewall Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình chia sẻ Internet thông qua Firewall. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình Publish Server qua Firewall Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *