Cấu hình DHCP server trên Fedora

Cấu hình DHCP server trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình Telnet, SSH, VPN server trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập cấu hình DHCP server trên Fedora để cấp IP động cho các máy Client.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *